V Shrinivasan @ Raga Sudha hall

V Shrinivasan speaks after Kiranavali's talk on the late Smt. M S Subbulakshmi's handling of Ragam Tanam Pallavis @ Raga Sudha Hall, Chennai on Dec 18, 2016