Kiranavali & Vidyasankar felicitating Sri. T N Seshagopalan